การรับสมัคร

       รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการสมัครสอบจากระเบียบการรับสมัครสอบโดยละเอียด
2. รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
3. นักเรียนจะต้องสมัครและชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น 
    หากพ้นจากนี้จากเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะ 
4. ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท และศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://olympic.sut.ac.th
5. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
6. เข้าค่าย 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2560