bootstrap modal popup

ยินดีต้อนรับ
()
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียน

สนามสอบ


ตารางคะแนนสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

รายวิชา คะแนน หมายเหตุ
วิชา ชีววิทยา21.00

หมายเหตุ เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนที่สอบได้และลำดับของศูนย์ที่เลือก

ที่อยู่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางดวงเดือน ทะยอมใหม่
โทรศัพท์ 044-224191 โทรสาร 044-224185
E-mail : doungduan@sut.ac.th