bootstrap modal popup

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

ที่อยู่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางดวงเดือน ทะยอมใหม่
โทรศัพท์ 044-224191 โทรสาร 044-224185
E-mail : doungduan@sut.ac.th