ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินให้ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน
ลำดับชื่อ นามสกุลประเภทผู้สมัครหลักสูตรที่สมัครสถานะการชำระเงินส่งหลักฐานการชำระเงิน
1นางสาว อมฤตตา นิยมนานักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
การสมัครยังไม่สมบูรณ์
2นาย วันเฉลิม นามภักดีบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
3นางสาว เกศราลักษณ์ ฮุงหวนบุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
4นางสาว จริญญา ไชยวิเศษนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
5นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุลนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
6นางสาว ทิวาวรรณ์ ลาโพสินนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
7นางสาว อารียา ชาญญานนท์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
8นาย นนทกร ภาคภูมินักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
9นางสาว พรนภา คงตระกูลนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
10นาย หฤษฎ์ จันทุมานักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
11นาย ทชาเดช ฑูรย์นุชิตนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
12นาย สหัสวรรษ ชัยจิตต์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
13นาย ธนากร อินทร์นุชนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
14นาย เกรียงไกร บุญเชนทร์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
15นางสาว ณฐพร พลพงษ์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
16นางสาว อาทิตยา พลดงนอกนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
17นางสาว กชพร นวลจันทร์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
18นาย รัฐเขตต์ สิงห์โตทองบุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
19นางสาว สายสมร ป้อมสุวรรณ์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
20นางสาว อารีรัตน์ ฝาจะโป๊ะบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
การสมัครยังไม่สมบูรณ์
21นางสาว ทิวาพร ภูพันนานักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
22นาย ชลทิศ มิตรทะจิตร์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
23นาย มนูญ จันทร์หอมนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
24นางสาว ปีใหม่ พงษ์รอดนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
25นางสาว กรองกาญจน์ ภูโททองบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
26นางสาว อลิชา ศรีสูงเนินนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
27นาง ขนิษฐา ตลอดพงษ์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
28นาย ศิว แม้นมีศรีนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
29นางสาว สิริกร เนตร์นีบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
30นาง วิรินดา เลิศชูสกุลบุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
31นาย จักรชัย สิทธิแก้วบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
32นาย มานพ พื้นดอนเค็งนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
33นางสาว ฐิติรัชต์ กลมแก้วบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
34นางสาว สุทินา กังวานรัตนกุลนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
35นาย ภาสกร ฟักขาวนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
36นางสาว ศศินัฐฐา เพชรเกิดนักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
37นาย ณัฐโชติ สมเนตรนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
38นาย กิตติพงศ์ จีนาวุธนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
39นาย อดิษร ทุมโยมานักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
40นางสาว ชนาพร เกิดมงคลบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
41นางสาว จิราพร วงค์สำราญบุคลากร มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
42นางสาว พัชรินทร์ แก้วดกบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
43นางสาว ศิริญญา นาคลานักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
44นาย สหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
45นาย เอกธนา ชาญเลิศนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
46นาย นิทัศน์ ถูกจิตบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
47นาย ธวัชชัย เพชรแก้วบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
48นางสาว สุภาวดี ดอกพองนักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
49นาย ณัฐพล อุทรักษ์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
50นาย ภูชิต วงศรีไขนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
51นางสาว ภัททิยา เกตุศิรินักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
52นาย จักรพรรดิ์ ผดุงกิจนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
53นาย สุวิจักษณ์ ทองอินทร์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
54นาย ชนาสิน ธรรมวงษ์บุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
55นาย ธัญญะ เครือสูงเนินบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
56นาย วาทิน เครือสูงเนินนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
57นางสาว ภัทรวดี ถิรวัฒนกุลนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
58นางสาว ธัญชนก อินอัญชัญบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
59นางสาว สุชาวดี ทาสีบุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
60นาย ปฏิภาณ ว่องไวนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
61นางสาว สุชาดา วัฒนกุลบุคลากร มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
62นางสาว นัฐกานต์ มีชำนาญนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
63นางสาว จินตหรา ปัดชาสีบุคลากร มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
64นาย ศักดินันท์ แนวสุภาพนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
65นางสาว ธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิตนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
2 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
66นาย เศรษฐโชค จันทร์ชูนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
67นาย ภาณุวิชญ์ ฉิ่งเนียมบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
68นางสาว กฤษณา จิ๋วนุชบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
69นาย สุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
70นางสาว ณิชา กลิ่นจันทร์แดงบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
71นางสาว อภิญญา ท้าวสูงเนินนักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
72นางสาว โสรยา เกียรติอุทัยวงศ์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
73นางสาว สมฤทัย ชัยวงษ์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
74นางสาว มรกต มุ่งโป้งกลางบุคลากร มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
75นางสาว ปณิดา ประกังบุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
76นาย วัฒนะ เลิศวิวัฒน์นักศึกษา มทส.1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
77นางสาว สุภัสสรา เกตุศักดิ์นักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
78นางสาว สุพรรณี แย้มโกสุมภ์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
79นางสาว สุพัตรา ศุภรานันท์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
80นางสาว ศุภัสสร ตั้งจิตศิริชัยนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
81นาย ประวิทย์ สังฆ์ประไพนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
82นาง โชติภา บรรจงรอดบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
83นางสาว ชไมพร เทียบโวนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
การสมัครยังไม่สมบูรณ์
84นาย เอเซีย ไตรเสนีย์บุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
85นาย ภมรพล น้อยเกตุนักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
86นางสาว ธนัญญา ภีมศิริวัฒนานักศึกษา มทส.1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (นักศึกษา/บุคลากร ภายใน มทส.)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
87นางสาว นัฐยา วงค์ยอดบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
88นาย ธนเดช ภิญโญทรัพย์บุคคลทั่วไป1 ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว
89นาย ธีรพงศ์ ธนูศรบุคคลทั่วไป1 ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ (บุคคลทั่วไป)
ชำระเงินแล้ว
ตรวจสอบ
หลักฐานแล้ว