-- ระบบปิดรับสมัครแล้ว !! --
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป --
***การรับสมัคร***
***กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม***

	-	รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) จำนวน 60 คน 
		และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) จำนวน 60 คน 
	-	กิจกรรมในหัวข้อ "สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ"
	-	รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2560 ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากจำนวนผู้สมัครครบ
	-	ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 20 กันยายน 2560
		ที่ http://sutcamp.sut.ac.th และ https://www.facebook.com/CUSUT2016
	-	ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
		ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 (หากไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
		และเมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแล้ว แล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการตามที่ยืนยันไว้ระบบจะตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งต่อไป
	-	จัดกิจกรรมวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
	-	เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากลำดับการสมัคร
	-	หากตรวจสอบพบการให้ข้อมูลเท็จนักเรียนจะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทันที
		และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ปีการศึกษา
	-	หากนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมให้นำใบสมัครที่คุณครูประจำชั้นลงนามรับรองแล้วส่งในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม
	-	การแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่ชุดลำลอง (กางเกงขายาว เสื้อยืดหรือเสื้อคอปก รองเท้าผ้าใบ) สีสุภาพ 
	-	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างการทำกิจกรรมมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง กระเป๋า สมุด
		และเครื่องเขียนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน​
	
-- ระบบปิดรับสมัครแล้ว !! --
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป --