คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

        คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ในปีการศึกษา 2562
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-5
ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

1

การสมัครสอบแยกตามรายวิชาดังนี้

 1. วิชาเคมี ฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา
  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น
 2. วิชาคอมพิวเตอร์
  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 เท่านั้น
2

นักเรียนสามารถ เลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา
ตามตารางสอบ ดังนี้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 • เวลา 09.00 - 12.00 น.
  สอบวิชาชีววิทยา 
 • เวลา 12.00 - 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 • เวลา 13.00 - 16.00 น.
  สอบวิชาฟิสิกส์ หรือ วิชาเคมี หรือ วิชาคอมพิวเตอร์ 
3

นักเรียนต้องระบุลำดับวิชาและศูนย์ที่ต้องการอบรม จากมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด แต่ละวิชาเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยพิจารณาจากตารางดังนี้

นักเรียนสามารถเลือกศูนย์อบรมได้สูงสุด 4 ลำดับ คือ 1 - 4
เลือกวิชาและศูนย์อบรม โดยให้ ลำดับ 1 คือความต้องการสูงสุด

 • ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด นครราชสีมา
  โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัด สุรินทร์
 • เคมี (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ
  โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
 • ฟิสิกส์ (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนสิรินธร จังหวัด สุรินทร์
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย์
 • คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัด นครราชสีมา
  โรงเรียนนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
4

นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น จากสนามสอบดังต่อไปนี้

 1. จังหวัดนครราชสีมา
  สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 2. จังหวัดบุรีรัมย์
  สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 3. จังหวัดสุรินทร์
  สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 4. จังหวัดชัยภูมิ
  สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
5

ขั้นตอนการสมัครมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

1

ขั้นตอนที่ 1

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

2

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ใบหน้าชัดเจน สวมชุดนักเรียน ด้านหลังเป็นพื้นเปล่า
สามารถใช้รูปถ่ายจากมือได้ กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลโรงเรียน ให้ครบถ้วน

3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิชาที่ต้องการสอบ และศูนย์อบรมที่ต้องการไปอบรม ตามรายละเอียดข้อที่ 3

4

ขั้นตอนที่ 4

สรุปรายละเอียดการสมัครทั้งหมด ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่มย้อนกลับเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

5

ขั้นตอนที่ 5

เสร็จสมบูรณ์ พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินให้ภายใน
2 วันทำการ หลักจากชำระเงินค่าสมัคร

หมายเหตุ :
1. นักเรียนสามารถเข้ามาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ได้อีกครั้ง โดยเข้าไปที่ปุ่มเมนู
"ตรวจสอบรายชื่อ"
ด้านบน
และหากนักเรียนพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร นักเรียนต้องเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบรายชื่อ"
และเลือก ยกเลิกการสมัคร นักเรียนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้ง
และหากนักเรียนชำระเงินแล้วซ้ำซ้อนทางศูนย์สอบ สอวน. มทส. จะไม่ดำเนินการในการคืนเงินให้ทุกกรณี !!

2. ยังไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารการสมัครมายังศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จนกว่าผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1


ระบบปิดรับสมัครแล้ว !!