camp Reservations

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 3ขั้นตอนที่ 4ขั้นตอนที่ 5ขั้นตอนที่ 6ขั้นตอนที่ 7

เงื่อนไขและการยอมรับ ในการจองค่าย

1.	การจองค่ายผ่านระบบจองค่าย ของเว็บไซต์ sutcamp.sut.ac.th เป็นช่องทางเบื้องต้นในการติดต่อจองค่ายเท่านั้น
	การยืนยันการรับจองค่าย จะต้องได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะติดต่อกลับภายใน 3 - 7 วันทำการ (ตามเวลาราชการ)
2.	วันและเวลาการจองค่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจองค่าย 
	จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำยินยอมจากผู้ขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
3.	การเลือกหัวข้อเพื่อลงตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
	อาทิ ช่วงเวลาที่สอน การใช้ห้องอบรม วิทยากร และอื่น ๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรม 
	จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำยินยอมจากผู้ขอใช้บริการอย่างชัดเจน 
4.	ขั้นตอนและวิธีการจองค่ายผ่านระบบจองค่าย เว็บไซต์ sutcamp.sut.ac.th
	4.1	เข้าเว็บไซต์ http://sutcamp.sut.ac.th
	4.2	คลิกเลือกหัวข้อ “จองค่าย”
	4.3	คลิก ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
	4.4	กรอกชื่อและนามสกุลของผู้ประสานงานจองค่าย (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง)
		หมายเหตุ 
		- หากผู้ประสานงานเคยจองค่ายแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบค่ายที่เคยจอง หรือเป็นการเพิ่มการจองค่ายใหม่
		- หากผู้ประสานงานยังไม่เคยจองค่าย ขั้นตอนนี้จะเป็นการลงทะเบียนข้อมูลผู้ประสานงานเพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
	4.5	คลิก “คลิกเพื่อจองค่าย”
	4.6	เลือกระดับชั้น 
		หมายเหตุ 
		กรณีที่มีมากกว่า 1 ตารางกิจกรรม (มากกว่า 1 ระดับชั้นหรือมากกว่า 1 ค่าย) 
		กรุณากรอกข้อมูลทีละระดับชั้น เมื่อกรอกข้อมูลระดับชั้นแรกครบแล้ว จะมีหัวข้อให้เพิ่มระดับชั้นต่อไป
	4.7	กรอกข้อมูลการจองค่ายให้ครบถ้วนตามที่ต้องการ แล้วกด “ขั้นตอนถัดไป”
	4.8	เลือกกิจกรรมและหลักสูตรที่ต้องการ (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง)
	4.9	คลิก “ขั้นตอนถัดไป”
	4.10	เว็บไซต์จะแสดงสรุปข้อมูลการจองค่ายตามที่ผู้ขอรับบริการได้ระบุไว้ 
		หมายเหตุ 
		- หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถคลิก “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
		- หากต้องการเพิ่มระดับชั้นถัดไป สามารถคลิก “เพิ่มระดับชั้น” เพื่อกรอกข้อมูลระดับชั้นถัดไป 
		- หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเรียบแล้ว สามารถคลิก “ยืนยันการจองค่ายและส่งข้อมูล” 
		เพื่อส่งข้อมูลการจองค่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ และรับอีเมล์ยืนยันรายละเอียดการจองค่าย (ตามอีเมล์ที่ให้ไว้ในระบบ)
	4.11	รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 - 7 วันทำการ (ตามเวลาราชการ)
5.	เมื่อได้รับการยืนยันรับการจองค่ายแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งแบบยืนยันให้กับผู้ประสานงาน 
	โดยผู้ประสานงานลงชื่อในแบบยืนยันและส่งกลับมาที่หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
6.	สิ่งที่ผู้ประสานงานจะต้องส่งให้กับหน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มีดังนี้
	6.1	หนังสือต้นเรื่องจากหน่วยงาน 
	6.2	FM ASP-4-01 แบบรับข้อเสนอ
	6.3	รายชื่อนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม (หากมีโรคประจำตัวและแพ้อาหาร โปรดระบุมาด้วย) 

รับทราบเงื่อนและยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุไว้