Program >> Physics
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ฟิสิกส์ ม.ต้น

แสงและเลนส์
เพื่อศึกษาหลักการธรรมชาติของแสง และศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของแสงผ่านเลนส์และกระจกชนิดต่าง ๆ

Readmore

ฟิสิกส์ ม.ต้น

แรงลอยตัว
เพื่อศึกษาหลักการการหาแรงลอยตัวและประยุกต์กฏของอคิมีดีสเพื่อหาความหนาแน่นของวัตถุได้

Readmore

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ไฟฟ้ากระแสตรง
เพื่อศึกษาหลักการของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและวิเคราะห์หาค่า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าได้

Readmore

ฟิสิกส์ ม.ต้น

การหักเหของแสง
เพื่อศึกษาหลักการการหักเหของแสง และสามารถวิเคราะห์หาค่าดรรชนีหักเหแสงขแงตัวกลางต่าง ๆ ได้

Readmore

ฟิสิกส์ ม.ต้น

งานและพลังงาน
เพื่อศึกษาหลักเรื่องงานและพลังงาน พร้อมประยุกต์กฏอนุรักษ์พลังงานได้

Readmore

ฟิสิกส์ ม.ต้น

แรงและการเคลื่อนที่เส้นตรง
เพื่อศึกษาหลักการของการเคลื่อนที่เส้นตรงและประยุกต์กฎของนิวตันเพื่อนำมาวิเคราะห์การทดลองได้

Readmore
  ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย