Program >> กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
กิจกรรมการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมการแปรรูปอาหาร
การแปรรูปอาหารอาหาร การถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร

Readmore
  กิจกรรมสันทนาการ
  กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ
  กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย