Program >> หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คณิต ม.ต้น

พหุนาม
พหุนาม ในคณิตศาสตร์ หมายถึง นิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและสัมประสิทธิ์ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ การคูณ และการยกกำลังโดยที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบเท่านั้น ตัวอย่างของพหุนามตัวแปรเดียวที่มี x เป็นตัวแปร เช่น x2 − 4x + 7 ซ

Readmore
  ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย