Program >> หลักสูตรวิชาชีววิทยา
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชีววิทยา ม.ต้น

การป้องกันโรค
.

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

อย.น้อยแดจังกึม
.

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

นักสืบใต้ดิน
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของดินบางประการ ได้แก่ โครงสร้างดิน อุณหภูมิดิน สีของดิน เนื้อดิน และองค์ประกอบของดิน เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

นักสืบสายน้ำ
เพื่อศึกษาศึกษาการจำแนกชนิดของสัตว์หน้าดินขนาดเล็กในแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำจืด

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

นักสืบสายลม
เพื่อศึกษาศึกษาการจำแนกชนิดของไลเคนเบื้องต้น เพื่อใช้ในการบ่งชี้คุณภาพอากาศ

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

เนื้อเยื่อพืช
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชนิด ตำแหน่ง การจัดระเบียบและหน้าที่เซลล์ต่าง ๆ ในเนื้อเยื่อ ราก ใบและลำต้น ศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างของเนื้อเยื่อพืชภายในลำต้น ราก และใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และใบเลี้ยงคู่ และการเตรียมตัวอย่างตัดตามขวางของลำต้นพืช และการย้อมสีเ

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

การหาปริมาณออกซิเจนละลาย (Determinition of Dissolved Oxygen)
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพบางประการของน้ำตัวอย่าง และวิธีการหาปริมาณของออกซิเจนละลายในน้ำตัวอย่างได้

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

การดูดกลืนรงควัตถุ
เพื่อศึกษาการตรวจสอบรงควัตถุจากใบพืช โดยโครมาโทกราฟี และการดูดกลืนแสง

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

โครงสร้าง หน้าที่เซลล์
เพื่อศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ของเซล์แบคทีเรีย เซลล์พืช เซลล์สัตว์ การแพร่ของเยื่อเลือกผ่าน(เยื่อเมมเบรน)

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

มารู้จักตัวเองก่อน
ศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอก นักเรียนควรย้อนกลับมาดูตัวเองรู้จักตัวเองก่อน ตั้งแต่กรุ๊ปเลือดของตัวเองว่าเป็นกรุ๊ปใด ตาบอดสีหรือไม่ ลักษณะพันธุกรรม

Readmore

ชีววิทยา ม.ต้น

สาธารณภัย
ภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

Readmore
  ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย