News & Activities >>News

News

โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP
โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP

Update Date 15 May 2017 | Readmore

News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Update Date 15 May 2017 | Readmore

News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 2

Update Date 15 May 2017 | Readmore

News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

Update Date 15 May 2017 | Readmore