News

โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP
โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP

Update Date 15 May 2017
โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1
บรรยายโดย
✡ คุณเมธี ประสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
✡ อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์