News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Update Date 15 May 2017
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระหว่างวันที่ิ 19 - 20 สิงหาคม 2560