News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

Update Date 15 May 2017
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี