Activities

Egg Drop Challenge
เลื่อนการรับสมัครถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้...การแข่งขันสร้างและคิดค้นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กที่สุดในป้องการแตกของไข่ไก่จากการปล่อยจากที่สูง 2.5 เมตร

Update Date 27 December 2016

โครงการ Egg Drop Challenge
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                                                                                                                               

 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างและคิดค้นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กที่สุดในป้องกันการแตกของไข่ไก่จากการปล่อยจากที่สูง 2.5 เมตรกระทบลงบนพื้น โดยไข่ไม่มีการแตกและอยู่ในสภาพปกติ

 ระดับการแข่งขัน
แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้

1.   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3.   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี)

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.    เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาที่กำหนด ทีมละ 1 – 3 คน
  ระดับอุดมศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี) หมายถึง อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี

      2.  สำหรับระดับมัธยมศึกษา ต้องมีผู้ดูแลทีม 1 คน (อาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ปกครอง)

          สำหรับระดับอุดมศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลทีมก็ได้

3.    ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องอยู่สถานบันการศึกษาเดียวกัน

4.    ผู้ดูแลทีมสามารถเป็นผู้ดูแลทีมได้มากกว่า 1 ทีม

ขั้นตอนการสมัคร

1.     เริ่มรับสมัครทาง http://sutcamp.sut.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้  จนถึง 22 ธันวาคม 2559  โดยมีค่าสมัครทีมละ 500 บาท ผู้แข่งขันจะได้รับอาหารกลางวันตามจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ดูแลทีม 

2.    หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เพื่อนำไปชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อนำมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย 

3.   การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น สามารถรับใบเสร็จได้ในวันแข่งขัน  และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

4.   เอกสารที่ต้องนำมาวันแข่งขัน มีดังนี้ 

      - ใบสมัคร

      - หลักฐานการโอนเงิน

      - บัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา(นำมาแสดงตน)

กำหนดการแข่งขัน

              แข่งขันในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
          เวลา 08.30 – 09.00 น.  รายงานตัว  รับไข่ไก่ และจับสลากลำดับทำการแข่งขันปล่อยไข่  
          
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ประกอบอุปกรณ์ที่แต่ละทีมสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องการแตกของไข่ไก่ในบริเวณที่จัดเตรียมให้ 
                                          โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาเอง
                                                       
          เวลา 10.00 – 10.30 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน (ผู้เข้าแข่งขันและผู้ดูแลทีมทุกคนร่วมพิธีเปิด)
          เวลา 10.30 – 12.00 น.  เริ่มการแข่งขันรอบแรก  เรียงลำดับดังนี้
                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                        ระดับอุดมศึกษา
          เวลา 12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
          เวลา 13.00 – 14.30 น.  เริ่มการแข่งขันรอบ 2  เรียงลำดับดังนี้
                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                        ระดับอุดมศึกษา
          เวลา 14.30 – 15.00 น.  พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
          หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่แข่งขัน

          อาคารสุรพัฒน์ 2 Step 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กติกาและการแข่งขัน

1.   ในการทำการแข่งขัน จะทำการจับสลากจัดลำดับการทำแข่งขัน และเลือกไข่ไก่ (ขนาดเบอร์ 2 ทีมละ 2 ลูก) ที่คณะกรรมการจัดให้เพื่อทำการแข่งขัน โดยไข่ทุกใบจะมีการทำเครื่องหมายและจะไม่สามารถขอไข่ไก่เพิ่มได้ตลอดการแข่งขันยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทางคณะกรรมเห็นว่าสมควรให้ชดเชย หากทีมใดไม่ได้ใช้ไข่ที่กรรมการจัดให้จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

2.    เริ่มการแข่งขันตามลำดับการจับสลาก โดยเริ่มจากการวัดขนาดอุปกรณ์ก่อน และเริ่มปล่อยไข่ที่ความสูง 2.5 เมตร และทำการแข่งขันทีมลำดับถัดไปแบบต่อเนื่อง หากทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหลังจากคณะกรรมการขานหมายเลขลำดับ ภายใน 30 วินาที จะถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันแต่ละรอบการปล่อย

3.  ในการแข่งขันแต่ละทีมสามารถทำการปล่อยได้ทีมละ 2 รอบ โดยใช้ครั้งที่ดีที่สุดในการทำการตัดสินผู้ชนะ (โดยจะทำการปล่อยครั้งที่ จะทำการปล่อยหลังจากแต่ละทีมปล่อยในครั้งที่ ครบทุกทีมแล้ว)

4.   ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการปล่อยไข่ ณ จุดปล่อยในเขตที่กรรมการจัดให้ และทำการปล่อยหลังการให้สัญญาณปล่อย โดยคณะกรรมการจะเริ่มทำการจับเวลาหลังสัญญาณทันที และหากทำการปล่อยก่อนการให้สัญญาณจะถือว่าผิดกติกาและจะไม่นับผลการแข่งขันในรอบนั้นๆ

5.   หลังจากทุกทีมทำการปล่อยไข่ เมื่อตกถึงพื้นจะต้องสามารถให้คณะกรรมการตรวจสอบไข่ภายในอุปกรณ์ได้ทันที หากไข่แตกจะไม่นับผลในการแข่งขันรอบนั้นๆ

6.   ในการปล่อยทุกครั้งจะมีทำการบันทึกวีดีโอภาพเพื่อทำการวัดเวลาและความเร็ว ซึ่งจะถือผลจากการวัดนี้เป็นหลักในการระยะเวลาการตก และใช้ภาพจากวีดีโอในการตัดสินว่าจะนับผลหรือไม่นับผลในรอบการแข่งขันนั้นๆ

7. การตัดสินหาผู้ชนะจะตัดสินโดยแยกประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา)

8.   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน


เกณฑ์การตัดสิน

1.    ในการตัดสินผู้ชนะจะตัดสินจากไข่ที่ถูกปล่อยจากที่สูง 2.5 เมตร โดยไข่ไม่มีการแตกและอยู่ในสภาพปกติ

2.    ในกรณีที่ไข่ไม่แตกจะทำการพิจารณาขนาดของอุปกรณ์ซึ่งนิยามเป็นปริมาตรล้อมรอบของอุปกรณ์ขณะทำการแข่งขัน (ขณะใช้ร่วมกับไข่ไก่) เป็นลำดับถัดมา หากทีมใดมีขนาดเล็กที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

3.    หากเมื่อทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าขนาดของอุปกรณ์มีขนาดใกล้เคียงกัน (ปริมาตรต่างกันไม่เกิน 10 %) จะทำการตัดสินจากระยะเวลาการตกของอุปกรณ์จากปล่อยจนถึงพื้น หากทีมใดใช้เวลาสั้นกว่าจะเป็นผู้ชนะ

เงินรางวัลและเกียรติบัตร

การให้รางวัล แบ่งรางวัลตามระดับชั้นดังนี้

1.     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.     ระดับอุดมศึกษา

      รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


 >> http://sutcamp.sut.ac.th/?name=regis&file=form <<