เกี่ยวกับเรา 
      
หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการงานค่ายแก่เยาวชน โดยเน้นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาการและการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ได้ปลูกฝังทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อนำทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทักษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองจราจรจำลอง ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เช่น พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นต้น

ด้วยความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนและเยาวชน ทำให้โรงเรียนต่าง ๆ เล็งเห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการค่ายเยาวชนในการจัดค่าย จึงมอบหมายให้หน่วยบริการค่ายเยาวชน เทคโนธานี เป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2559 กว่า 6,000 คน จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะภาษาต่างประเทศ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี